Wednesday, August 26, 2009

Respiratory 2

โรคระบบหายใจเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยอันดับหนึ่งของผู้ป่วยเด็ก ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่ศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ โดยส่วนหนึ่งของผู้ป่วยจะมีอาการเรื้อรัง เช่น มีน้ำมูกเป็นๆหายๆ ไอบ่อย หอบบ่อย หรืออาจเป็นโรคซึ่งต้องการการดูแลรักษาแบบองค์รวม และต่อเนื่อง ได้แก่้ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรังซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางออกซิเจน มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจจากโรคอื่นๆ เช่น โรคทางระบบประสาท ซึ่งเด็กกลุ่มดังกล่าวควรได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้จากการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มากขึ้นในปัจจุบัน เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ ผู้ปกครองส่วนมากมีความกังวลและต้องการคำแนะนำ ตลอดจนการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัจจุบันศูนย์กุมารเวชกรุงเทพ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบหายใจเด็ก พยาบาลเฉพาะทางเด็ก นักกายภาพบำบัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ซึ่งสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคลินิกระบบหายใจเด็กบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคระบบหายใจเด็กทุกชนิด ได้แก่• โรคปอดติดเชื้อ ปอดอักเสบแบบรุนแรง ปอดอักเสบที่เป็นซ้ำ
• โรคปอดเรื้อรังในเด็ก (bronchopulmonary dysplasia)
• โรคความผิดปกติของสรีระและกายวิภาคของระบบทางเดินหายใจ
• โรคหอบหืด (asthma)
• วัณโรคในเด็ก (tuberculosis)
• ภาวะผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจที่พบร่วมในโรคอื่น เช่น ภาวะหายใจล้มเหลวในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
• ปัญหาการหายใจขณะนอนหลับ เช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ (obstructive sleep apnea : OSA)
• การดูแลและบำบัดรักษาด้วยออกซิเจน
• การให้การดูแลด้วยเครื่องมือให้ความชื้นและการบำบัดด้วยฝอยละออง
• การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีท่อเจาะคอ
• การให้คำปรึกษาและการบำบัดรักษาผู้ป่วยทางระบบหายใจที่บ้าน
• การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจ• การให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยการส่องกล้องปอด
• การตรวจสมรรถภาพปอดเด็ก
• การตรวจการนอนหลับในเด็กที่มีปัญหาการหายใจขณะหลับ เช่น polysomnogram, overnight pulse oximeter เป็นต้นผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองจะได้รับการดูแลโรคระบบหายใจเด็กแบบองค์รวม ได้รับการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการดูแลรักษาโรคระบบหายใจเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อให้การดูแลรักษาระบบหายใจเด็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ตลอดจนได้รับการบริการเฉพาะทางอย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

No comments:

Post a Comment